Mustafa Fırat Gül


MİLLÎ MÜCADELE’YE DESTEK VEREN AKSARAYLI DİN ADAMLARI

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Millî Mücadele’ye destek olanlar da vardır köstek olanlar da! İskilipli Atıf Efendinin Teali İslam Cemiyeti Başkanı (Reisi Evvel) olarak yayınladığı bildirideki ifadeler şöyledir:

“Mustafa Kemal ve Kuvva-yı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor. Zavallı saf ve gafil halktan topladıkları askerlere ‘siz burada onlarla savaşın, biz de arkalarını çevirelim’ diyerek sıvışıyorlar. Yazık ki halkımız Talât, Enver, Cemal, Mustafa Kemal gibi beş on eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için gereken fedakârlığı yapmıyor. İngilizleri kızdırdınız üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Şimdi usulca oturup yenilginin sonuçlarına katlanmak yerine Yunanlılarla harbe tutuşuyorlar. Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır. Harp yıllarında sizleri cephe cephe sürükleyen ve din kardeşlerinizin suçsuz yere ölmelerine sebep olanlar arasında Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi zalimler de vardı. Siz bu zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız? Elinize aldığınız bu fetva Allah’ın emridir, Padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücudlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur.”

Bunu diyen için ne kadar mübarek birisiydi diye öve öve bitiremeyenler var mı? Hem de istemediğimiz kadar!

Pekâlâ, biz ne yapacağız? Bu süreçte destek olanları bileceğiz. Mehmet Akif’in Necid çöllerinde ne için uğraştığını, Osmanlı’ya ihanet etmemeleri için konuştuğu bazı Arap aşiretlerini bildiğimiz gibi Anadolu’dan din adamlarının Millî Mücadeleye verdiği desteği unutmayacağız. Ankara’ya gönderilen aşağıdaki telgraf Aksaraylıların net tavrını göstermektedir.

Bugün belediye dairesinde ulema ve eşraf-ı memleketle memurin-i hükümet bi'l-içtima cemiyeti muhteremenin nizamname-i dâhiliyesi ile talimat ve sair evrak-ı muhabere kıraat ve irşadat-ı lazıme icra edilmiş ve cemiyetin âmâli vataniyesine karşı umum tarafından âsâr-ı hoşnutu izhar ve sadrazam Ferit Paşa'nın iltizam eylediği muâmeleyi hamiyet-şikenâne nefret ve lanetlerle yad edilmiş ve hemen kabinenin sür‘ati iskâtı sevgili padişahımıza ve lazım gelen makamata telgrafla arz edilmekle aynı cemiyette hey'et-i idare dahi intihap olunarak vazife-i vatanperverlerine başlamış olmaları bera-yı malumat arz olunur”.

Aksaray Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Dernek Reisi Hacı Osman Efendi-zade Hacı Ahmet Efendi’dir ve derneğin üyeleri ise Müftü Kadızade İbrahim Efendi, Ali Buçuk-zade Vehbi Efendi, Müderrisinden Hacı Şeref Efendi-zade Hüseyin Efendi, Berk-zade Mustafa Efendi, Sandıkcı Musa Efendi, Ateş-zade Tahir Efendi, Muhhiddin Efendi-zade Halid Efendi, Şadi-zade Rıza Efendi, Osman Bey-zade Tahir Efendi ve Meserret-zade Hacı İskender Efendi’dir.

Yukarıda Müftü Kadızade İbrahim Efendi aşağıda ise Hacı Şeref Efendi-zade Hüseyin Efendi’nin fotoğraflarını paylaştım.YAZARLAR