Saffet Çalışkan


FARKLI ŞEHİRLERDE İŞYERİ BULUNA AMA BORCU OLAN İŞVERENLERİMİZİN TEŞVİKLERDEN YARARLANMASI--UZUN SÜRELİ RAPOR ONAYLARI

salihler şehri gazetesi,Aksaray Haber,Aksaray haberleri


Bu hafta,6111  ve 7103 teşvikinden farklı işyerinden borcu olan
işverenler de yararlanıp-yararlanamayacağı konusunda birişverenimizin
sorusunu cevap vererek yazımıza başlayalım.

 Soru şöyle:Farklı şehirlerde 8 ayrı işyeri dosyamız  var. Bina
inşaatı yaptığımız iki dosyada borçlarımız olmamasına rağmen
diğerlerinde SGK borçları var. Borcu olmayan bina inşaatlarında 6111
ve 7103 şartlarını sağlayan işçiler var. Bu işyerlerinde 6111 ve 7103
teşvikinden yararlanabilirmiyiz.?

Beş puanlık prim indiriminden yararlanılma şartlarında yapılan
değişikliklerin açıklandığı 2021/26 ve 2021/30 sayılı Genelgelerde,
2022/Ocak ayına ait MUHSGK’dan başlanılarak aynı vergi kimlik
numarası/TC kimlik numarası ile Türkiye genelinde faal veya gayri faal
herhangi bir işyeri dosyasından vadesi geçmiş prim veya idari para
cezası borcu bulunan işverenlerin, söz konusu konusu borçlar
ödenmediği veya taksitlendirilmediği sürece vadesi geçmiş borcun
bulunmadığı işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden
yararlanamayacakları açıklanmıştır.

Diğer taraftan, beş puanlık prim indiriminden yararlanma şartlarının
düzenlendiği 5510/81-(ı) bendinin son cümlesinde “Bu fıkra ve diğer
ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için
birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” Hükmüne
yer verilmiştir.

Dolayısıyla beş puanlık prim indiriminde Türkiye genelinde borç
sorgusuna geçilmesiyle birlikte, uygulamada ikili teşvik olarak
adlandırılan bazı teşvikler de bu uygulamadan etkilenmektedir.

Ancak 6111 teşviki ile 7103 teşvikinden yararlanılması sırasında
farklı işyerinden kaynaklanan vadesi geçmiş bir borç olsa da bu durum
6111 ve 7103 teşviklerinden yararlanılmasına engel olmadığı gibi
yararlanılan teşvik tutarını da değiştirmemektedir.

Şöyle ki,

6111 teşvikinin yasal dayanağını oluşturan 4447/Geçici 10. maddede “Bu
maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu
maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.” Hükmüne yer
verilmiştir.

Bu bağlamda, 6111 teşvikinden yararlanılması sırasında, işverenin
Türkiye geneli vadesi geçmiş borcunun bulunmaması halinde %20,5
oranındaki işveren hissesi için, önce %5 oranında beş puanlık prim
indirimi, ardından %15,5 oranında 06111 indirimini uygulanmaktadır.
Buna karşın farklı bir işyerinden vadesi geçmiş borcun olmasına rağmen
06111 teşvikinden yararlanılacak işyerinden dolayı vadesi geçmiş
borcun olmaması halinde, uygulama değişikliği sonrasında %20,5
oranındaki işveren hissesinin tamamı için 06111 indirimi
uygulanmaktadır.

Dolayısıyla farklı işyerinden vadesi geçmiş borcu olan işverenler
tarafından borcunun bulunmadığı işyerinden dolayı 06111 teşvikinden
yararlanılması sırasındaki tek değişiklik, beş puanlık kısma isabet
eden tutar evvelce Hazine tarafından karşılanmakta iken, yapılan
değişiklikle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

7103 teşvikinde ise teşvikin yasal dayanağı olan 4447/Geçici 19.
maddede, ödeme vadesi geçmiş borcun bulunmama şartına işyeri bazında
bakılacağı öngörülmüş, ayrıca teşvikten öncelikle beş puanlık prim
indiriminin uygulanacağı yönünde herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
Haliyle 7103 teşvikinin beş puanlık prim indirimi ile birlikte
uygulanmadığı ve vadesi geçmiş borç sorgusunun işyeri bazında
yapılıyor olması nedeniyle aynı işverenin diğer işyerlerindeki vadesi
geçmiş borçlar, 7103 teşvikinden yararlanılan ve vadesi geçmiş borcu
bulunmayan işyerinden dolayı 7103 teşvikinden yararlanılmasına engel
olmayacaktır.
Bu hafta bir çalışanımızın uzun süreli rapor onayı ile ilgili
sorusunuda cevaplıyalım.

UZUN SÜRELİ İSTİRAHATLERDE, RAPOR ONAYLARI 10’AR GÜN ARAYLA YAPILABİLİR

çalışanımızın sorusu şöyle: 12/5/2022 ila 11/6/2022 tarihleri arasında
raporlu. Geçici iş göremezlik ödeneğini daha erken alabilmesi için
rapor onaylarını nasıl yapmamız gerekir? İbrahim Y.

2016/21 sayılı SGK Genelgesinde “Sigortalılara rahatsızlıkları
sebebiyle sağlık hizmet sunucularınca 10 günün üstünde istirahat
raporu verilmesi halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik
ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istedikleri konusunda
işverenlerine talepte bulundukları takdirde ve işverence ilgili
süreler için bildirim yapılması halinde Kurumca ödenekleri
ödenecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, 10 günden fazla süreyle istirahat raporu almış
sigortalıların, Çalışmadığına Dair Bildirim Uygulamasından 10’ar
günlük sürelerle istirahat raporlarının onaylanması halinde,
sigortalıların 10’ar günlük süreyle geçici iş göremezlik ödeneği
almaları mümkün olacaktır.

Bu durumda 12/5/2022 ila 11/6/2022 tarihleri arasında istirahatli olan
sigortalının;

-21/5/2022 tarihinde; 12/5 ila 21/5 tarihleri arasındaki rapor onayı,

-31/5/2022 tarihinde; 22/5 ila 31/5 tarihleri arasındaki rapor onayı ,

-İstirahat raporunun kalan süresine ilişkin kısımlarının onayları da
aynı şekilde 10’ar günlük sürelerle

Yapılabilecektir.

10 günlük süre raporun en erken onaylanacağı süre olup, 10 günlük süre
geçtikten rapor onayı yapılacağı durumlarda raporun başladığı tarih
ile raporun onaylanacağı tarih arasındaki geçen süre kadar onay
yapılması da mümkündür.
   Sevgili okuyucularımız gezetemizde  fazla yer işgal etmemek için
yazılarımızı bu kadarla bitirmek istiyorum Sizlere yazılarımızı
gönderdiğimiz .Dikili deki Reyhan Bağımızdan hepinize sağlıklı ve
huzurlu günler diliyorum. Aksaray daki emeklilik ofisimizde arkadaşlar
soru ve sorunlarıza yardımcı
 olmaktadır.İrtibat tlf. 0 532 541 02 70 .
 Gelecek hafta yeni bir konuda  ve sorularınıza cevaplarda buluşmak
üzere hoşca kalın efendim.YAZARLAR