Mustafa Fırat Gül


AKSARAY’DA ESKİ OCAKLAR -2-

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Geçmiş  yazımızda “Konya Yolu” yazısının baş tarafını paylaşmıştım. Yazıya ve “Komşumuz Konya bu hususta lazım gelen münasebeti Aksaray’ın Anadolu-Bağdat Demiryolu’narabtı vesilesiyle bir defa ciddi ve kuvvetli bir surette izhar etmişti. İttisaf noktasının Sarayönü İstasyonu olacağının … Konya mahafilticariyesini derhal maddi fedakârlık dahi deruhte edecek bir samimiyetle hükümet-i cumhuriyemize müracaata mecbur kılmış bu hususta muhterem Babalık refikimiz de vâkıfane mütalaalarını bir silsile-i neşriyat halinde devam ettirmiştir”. (yazının devamında bu yolun yapılması sadede Aksaray değil Konya’nın da faydasınadır diyerek Konya bu yolun yapımı için teşvik edilmiştir)

Yine bu gazetede ilginç bir haber vardır. Şimdiki adı Gülşehir olan ve Nevşehir’e bağlı olan ilçe o zaman Aksaray’a bağlıydı ve adı da Arapsun’du. Burada, jandarmaya hakaret eden bir memur hem görevinden olmuş hem de hapis cezası almıştır. Haber şöyledir: “Arapsun Muhasebe Memuru Tahir Efendi jandarmaya hakaret meselesinden altı aya mahkum edilmekle vilayet inzibat komisyonu kararıyla memuriyetten ihraç edildiği müstahberdir [haber alınmıştır]”.

Gazetede tevellüd haberi de vardır:

“Muhabere memurlarımızdan Fahri Bey bir erkek evladı olduğu ve “İsmet Kemal” tesmiye edildiği haber alınmıştır. Cumhuriyet yavrusuna uzun ömürler diler, vatana müfid (faydalı) olmasını temenni ederiz”.

“Otomobil” başlığı altındaki haber de ilginç.

Evlerine doktor göndereceklere daima otomobil eczahane önünde intizar etmektedir. Şehir dahilinde ayrıca istenilen mahallere de girilebilir. [ilanı kimin verdiği meçhul]

Köy Muhtarlarının nazar-ı dikkatine

Terhis ve tebdil-i hava suretiyle köylerinize avdet eden efrad-ı askeriyenin şimdiye kadar kaybolup hayat-mematından haber alınamayan eşhastan köylerinize gelenlerin günü gününe Muhasebe-i Hususiye’ye bildirilmesi ilan olunur.

Aksaray Eytam (yetimler) Sandığı Komisyonu’ndan

Aksaray Eytam Sandığı muamelat ve hesabatı tasfiye edilmekte olduğundan alacaklı ve borçlu olanların teşekkül eden tasfiye komisyonu heyetine bir ay zarfında bilmüracaa hesaplarını tedkik ettirmeleri ve asgari takdirde mesuliyet maddeye kendilerine ait bulunduğu ilan olunurYAZARLAR